Legal notice

Dermat Medical Supplies is distributeur van medische hulpmiddelen en ressorteert onder het KB van 18/3/1999. Ter uitvoering van artikel 10 bis §7 van dit KB zal Dermat Medical Supplies zich altijd schikken naar het Ministerieel Besluit van 18 mei 2005 en behoudt zich dan ook het recht voor om bepaalde bestellingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren als blijkt dat de klant die de bestelling plaatst goederen bestelt die Dermat Medical Supplies conform dit Ministerieel Besluit niet aan hem mag leveren.

Conform het KB van 18 maart 1999 kan Dermat Medical Supplies de hulpmiddelen bedoeld in bijlage XIII, punt 1.1 tot en met 1.5 alsook de corresponderende hulpmiddelen bedoeld in punt 1.7 van die bijlage, enkel uitleveren aan ziekenhuizen via de ziekenhuisapotheker. De in ontvangstneming, bewaring en de aflevering van de betrokken producten is voorbehouden aan de ziekenhuisapotheker.

Door het bezoeken van de website van Dermat Medical Supplies n.v.. (verder de “website” genaamd) aanvaardt u onderstaande gebruiksvoorwaarden (waarnaar collectief verwezen wordt als “Juridische informatie”). Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, mag u deze website niet gebruiken. Indien u één van de voorwaarden gesteld in de Juridische informatie overtreedt, is het u automatisch verboden de website nog te gebruiken. Dermat Medical Supplies n.v. behoudt zich het recht voor de inhoud van de Juridische informatie af en toe naar eigen goeddunken te wijzigen. Uw gebruik van de website is onderhevig aan de meest recente versie van de Juridische Informatie op de Website.

De inhoud en lay-out van onze website zijn het intellectuele eigendom van Dermat Medical Supplies n.v. en zijn beschermd door het auteursrecht en de wetten op intellectuele eigendom. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud kan een overtreding inhouden van deze wetten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden toegekend zijn voorbehouden. Het op enige wijze kopiëren, versturen, verdelen of opslaan van een deel of het geheel van de website is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dermat Medical Supplies n.v..

1. Handelsmerk
De handelsmerken, logo's en dienstmerken ('Merken') die op deze website worden getoond zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het Dermat Medical Supplies logo zijn allen geregistreerde handelsmerken van Dermat Medical Supplies n.v.. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het toekennen, door implicatie, door uitsluiting of op een andere wijze, van enig recht of een licentie om enige handelsmerken te gebruiken die op de website voorkomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dermat Medical Supplies n.v. of de respectievelijke eigenaar ervan.

2. Het gebruik van links
Deze Website bevat links naar derden waarover Dermat Medical Supplies n.v. geen enkele controle uitoefent. Dermat Medical Supplies n.v. geeft geen enkele waarborg over de websites waartoe u toegang kunt krijgen via deze website.

Wanneer u websites van derden betreedt vanuit deze website is dit volledig op eigen risico. Dermat Medical Supplies n.v. is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid, gangbaarheid, betrouwbaarheid, adequaatheid of volledigheid van om het even welke informatie, gegevens, meningen of uitspraken die op deze sites worden vermeld, noch voor de kwaliteit van producten en diensten die op dergelijke websites worden aangeboden.

Dermat Medical Supplies n.v. stelt deze links ter beschikking als een service en enkel voor informatieve doeleinden. De aanwezigheid van dergelijke links impliceert in geen enkel geval een machtiging of een aanvaarding van aansprakelijkheid door Dermat Medical Supplies n.v. voor de inhoud of het gebruik van dergelijke sites.

3. Garantie & disclaimer voor gebruik van de Website
Dermat Medical Supplies n.v. garandeert niet dat de toegang tot de website ononderbroken en foutloos verloopt. De website en de volledige inhoud worden aangeboden "als zodanig" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, en inclusief maar niet beperkt tot garanties van eigendom of niet-inbreuk, of impliciete garanties voor de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel in relatie tot de beschikbaarheid, accuraatheid, betrouwbaarheid of inhoud van de website.

De website kan technische of andere fouten bevatten, onjuistheden of tikfouten. Dermat Medical Supplies n.v. mag op elk moment, zonder voorafgaandelijke waarschuwing, aanpassingen doorvoeren aan de inhoud, layout en diensten die op de website beschikbaar zijn, inclusief de prijzen en beschrijvingen van producten. De inhoud en diensten op deze website kunnen verlopen zijn, en Dermat Medical Supplies n.v. verbindt zich op geen enkele wijze tot het up to date brengen van deze inhoud of diensten.

Dermat Medical Supplies n.v. kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het aanmaken, produceren of leveren van de inhoud van de website voor directe of indirecte, toevallige, bijzondere, vergeldings- of gevolgschade, gederfde winsten of verliezen door werkonderbreking te wijten aan het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site, zelfs indien Dermat Medical Supplies n.v. op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Dermat Medical Supplies n.v. aanvaardt geen verantwoordelijkheid en zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade dan ook aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen beschadigen als voortvloeiende uit het gebruik of de toegang tot deze website. Sommige jurisdicties staan het uitsluiten van bepaalde garanties of beperkingen van aansprakelijkheid niet toe, waardoor de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. De aansprakelijkheid van Dermat Medical Supplies n.v. is in dergelijk geval beperkt in de mate waarin zulks bij de wet is toegestaan.

De vertoonde prijzen zijn niet van toepassing op groothandelaars, of klanten met kwantumkorting.

4. Elektronisch doorsturen van materiaal
Via het doorsturen van elektronisch materiaal (waaronder berichten, documenten en bestanden) naar Dermat Medical Supplies n.v. door e-mail of via formulieren die beschikbaar zijn op de Website, gaat u akkoord met het feit dat:

  1. het materiaal geen enkel element zal bevatten dat onwettelijk is of op andere wijze ongeschikt voor publicatie;
  2. u alvorens u enig materiaal doorstuurt alle redelijke inspanningen zal doen het te scannen op virussen en andere schadelijke of destructieve items en het daarvan te ontdoen.

 

5. Geldende wetten en rechtspraak
Dermat Medical Supplies n.v. runt en beheert deze website vanuit locaties in België. Daarom is de informatie op deze website hierdoor verondersteld ter beschikking te worden gesteld in België en is onderworpen aan en beheerst door de Belgische wet. In de mate waarin zulks bij de wet is toegestaan, onderwerpt u zich aan de rechtspraak van de Belgische Rechtbanken.

6. Bescherming van Privé-gegevens
Dermat Medical Supplies n.v. verbindt zich ertoe de privacy van persoonlijke en vertrouwelijke informatie die u naar Demat Medical Supplies n.v. doorstuurt te beschermen. Deze informatie wordt door ons gebruikt om uw vragen en inzendingen op efficiënte manier te behandelen en onze dienstverlening aan u te kunnen personaliseren.

- Welke informatie vragen we en hoe wordt ze gebruikt?
Betreffende werkaanbiedingen:
Wanneer u een sollicitatie indient voor één van onze huidige vacatures of voor lopende rekruteringsacties, dan hebben wij uw naam en contactgegevens nodig om u indien nodig rechtstreeks te contacteren om uw sollicitatie te bespreken. Het indienen van een curriculum vitae kan nodig zijn als u wenst in aanmerking te komen voor een lopende vacature bij Dermat Medical Supplies n.v., zodat Dermat Medical Supplies n.v. kan evalueren of uw academische en professionele ervaring en prestaties passend zijn voor de functie. Een sollicitant die niet werd weerhouden zal in de actieve kandidatenpool blijven voor de duur van één jaar.

- Vragen voor meer informatie
Wanneer u contact opneemt met ons voor meer informatie dan kunnen wij u vragen om naam en contactgegevens door te geven. U kunt ons ook specifieke informatie doorgeven in verband met uw vraag. Deze informatie is noodzakelijk om te kunnen bepalen wie van ons personeel, verdelers of geaffilieerden het best geplaatst is om uw vraag te behandelen en u te contacteren met de nodige informatie of adviezen. U kunt op het aanvraagformulier ook uw beroep ingeven. Dit helpt ons om te bepalen wat het niveau en de aard van de technische informatie is die u zou nodig hebben. Informatie over hoe u de website hebt gevonden (waar voorhanden) wordt gebruikt voor marketing en statistische doeleinden.

- Zijn er veiligheidsproblemen?
Dermat Medical Supplies n.v. oefent geen controle uit over het internet of die onderdelen van het internet die verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van uw aanvragen en informatie naar Dermat Medical Supplies n.v.. Daarom bent u alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van uw persoonlijke informatie tot deze wordt opgeslagen op de server van Dermat Medical Supplies n.v.. Alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie die wordt bijgehouden door Dermat Medical Supplies n.v. wordt opgeslagen op een veilig door wachtwoord beveiligd systeem. Enkel bevoegd personeel heeft toegang tot dit systeem.

- Wordt informatie vrijgegeven aan derden?
Betreffende werkaanbiedingen:
Geen enkele persoonlijke of vertrouwelijke informatie zal worden vrijgegeven aan derden. Dermat Medical Supplies n.v. zal uw sollicitaties in geen enkel geval doorsturen aan andere kantoren of bedrijven, alvorens wij daartoe uw uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming hebben gekregen.

- Vragen voor meer informatie
Dermat Medical Supplies n.v. kan de informatie die u hebt gegeven doorgeven aan een verdeler of geaffilieerde om uw aanvraag juist te behandelen. Om uw aanvraag te kunnen beantwoorden kan het noodzakelijk zijn uw informatie door te geven aan een verdeler of geaffilieerde in een land buiten de Europese Unie.

- Aanvullende informatie: 
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: http://www.fagg-afmps.be/

Contactgegevens:

Dermat Medical Supplies 
Ambachtenlaan 38
3001 Heverlee
info@dermat.be